Responsive Menu
Programowanie i obsługa
AMBM    Programowanie i obsługa
Produkty
Programowanie i obsługa
Wejście w tryb programowania Nacisnąć i przytrzymać (ok. 2s) przycisk PROG aż do zapalenia się diody D1. Wyświetlacz przejdzie automatycznie w tryb wyświetlania częstotliwości.
Ustawienie częstotliwości Przyciskami UP ub DOWN ustawić żądaną częstotliwość stacji radiowej i ponownie nacisnąć przycisk PROG. Wyświetlacz przejdzie w tryb wyświetlania numeru kanału.
Ustawienie nr kanału Przyciskami UP lub DOWN wybrać nr kanału pod którym chcemy zapamiętać daną stację. Miganie diody D1 oznacza, że na ustawionym numerze jest zaprogramowana jakaś stacja. Możemy ją zmienić lub poszukać innego, wolnego numeru (dioda pali się światłem ciągłym).
Koniec Ponowne naciśnięcie przycisku PROG powoduje wyjście z trybu programowania i zapamiętanie ustawień.

Żeby zaprogramować następną stację należy powtórzyć powyższe czynności. Jeżeli w czasie programowania przez ok. 10s nie naciśniemy żadnego klawisza, wówczas układ wyjdzie z trybu programowania nie zapisując zmian. Program umożliwia również kasowanie zapisanych stacji. W tym celu należy:

Kasowanie zapisanej stacji
  • ustawić stację którą chcemy skasować
  • wejść w tryb programowania (wyświetlacz wskazuje częstotliwość)
  • nacisnąć jednocześnie przycisk UP i DOWN i przytrzymać przez ok. 2s
  • wyświetlenie poziomych kresek oznacza skasowanie stacji.


programator TP31

Funkcje klawiszy w czasie normalnej pracy

Po zaprogramowaniu stacji radiowych przełączenie między nimi realizują dwa klawisze:

UP przełączenie na kolejny kana- o numerze większym
DOWN przełączenie na kolejny kana- o numerze mniejszym

Na wyświetlaczu możemy odczytywać nr kanału na jakim zaprogramowaliśmy daną stację lub jej częstotliwość.
Przełączanie między funkcjami wyświetlania realizuje klawisz:

PROG naciśnięcie go powoduje zmianę sposobu wyświetlania.

Dodatkowe funkcje informacyjne realizują diody:

Dioda D1 sygnalizuje tryb programowania
Dioda D2 zastępuje dodatkowy wyświetlacz przy kroku syntezy 50kHz sygnalizując końcówkę 50kHz

Tryb serwisowy

Umożliwia zmianę trzech parametrów:

  1. kroku syntezy 100kHz lub 50kHz (obecnie wszystkie stacje UKF pracują w rastrze 100kHz)
  2. zakresu przestrajania: nominalny 87.5 do 108 MHz lub poszerzony 86 do 108MHz. Zakres poszerzony można wykorzystać np. do odbioru sygnału z układu alarmu ustawionego na częstotliwość spoza zakresu UKF np. 86.5MHz.
  3. jasności świecenia wyświetlaczy programatora
2024 AMBM Wszelkie prawa zastrzeżone | Projekt i realizacja rso.pl